7 ปัจจัยที่ใช้ในการเลือกโรงงานแปรรูปโลหะ

7 ปัจจัยที่ใช้ในการเลือกโรงงานแปรรูปโลหะ

           เราถูกห้อมล้อมไปด้วยสิ่งของมากมายหลายชนิดโดยมีโลหะ เช่น เหล็ก สตีล ทองแดง ฯลฯ เป็นองค์ประกอบสำคัญของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ ด้วยเหตุนี้จึงมีบริษัทนำเสนอสินค้าหรือผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจำนวนมากที่ใช้กลยุทธ์ทางธุรกิจแบบว่าจ้าง หรือ Outsourcing โรงงานที่สามารถผลิตหรือแปรรูปโลหะ (Metal Fabricators) ตามความต้องการที่เป็นชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบจากโลหะ ชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบดังกล่าวจะถูกนำมาประกอบเป็นตัวผลิตภัณฑ์หรือสินค้าสำเร็จรูป (Finished Products) ที่ตอบโจทย์ความต้องการหรือสามารถแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภค

            การเลือกโรงงานผลิตชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบจากโลหะจึงไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะคุณภาพของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับความสามารถและมาตรฐานการผลิตของโรงงานแปรรูปโลหะ และยังสะท้อนถึงภาพลักษณ์และชื่อเสียงของบริษัท หากเลือกโรงงานแปรรูปโลหะไม่ดี ผลงานที่ได้จากโรงงานเหล่านั้นอาจไม่เป็นไปตามที่คาดหวังและต้องการ แถมยังทำให้เสียเวลา รวมถึงต้นทุนในการผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปอาจบานปลายได้ ดังนั้น จึงต้องพิถีพิถันในการเลือกโรงงานผลิตหรือแปรรูปโลหะด้วย 7 ปัจจัยที่สามารถใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกโรงงานแปรรูปโลหะ 

7 ปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาเลือกโรงงานที่ผลิตชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบจากโลหะ…

แบบไม่พลาดและได้งานที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ

            การว่าจ้างโรงงานที่สามารถแปรรูปโลหะตามรูปทรงที่ต้องการเป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจที่หลายบริษัทขายผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปเลือกใช้ อาจมีบริษัทที่นำเสนอสินค้าหรือผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปเพียงไม่กี่แห่งเท่านั้นที่มีความพร้อมและสามารถแปรรูปโลหะหรือผลิตชิ้นส่วน/หรือส่วนประกอบที่ทำจากโลหะ อย่างไรก็ตาม ยังมีบริษัทอีกเป็นจำนวนมากที่ไม่สามารถแปรรูปชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบเพื่อประกอบเป็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปได้เอง (Finished Goods or Products) เพราะมีศักยภาพด้านเครื่องจักรและความเชี่ยวชาญที่ใช้ในการแปรรูปโลหะให้ได้รูปทรงและคุณภาพตามที่ต้องการแบบจำกัด นอกจากนี้ บริษัทเหล่านั้นยังจำเป็นต้องนำเสนอสินค้าหรือผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปแบบใหม่ ๆ ให้กับตลาดเพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิมและหากลุ่มลูกค้ารายใหม่อยู่เสมอ การลงทุนในเครื่องจักรเพื่อแปรรูปโลหะอาจไม่ใช่กลยุทธ์ทางธุรกิจที่ดีนัก มีบริษัทที่ผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปหลายรายเลือกที่ใช้จะกลยุทธ์ว่าจ้างโรงงาน (Outsourcing Metal Fabricators) หรือมองหาคู่ค้า (Partners) ที่สามารถผลิตชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบที่ทำจากโลหะที่ต้องการแทนการลงทุนในเครื่องจักรและแรงงานที่ใช้ในการแปรรูปชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบจากโลหะ

          ในประเทศไทยมีโรงงานแปรรูปโลหะ หรือบริษัทที่รับผลิตชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบที่ทำจากโลหะชนิดต่าง ๆ มากมายกระจายตัวไปในหลายจังหวัดของประเทศ ซึ่งโรงงานเหล่านั้นมีทั้งที่ได้มาตรฐาน เช่น จัดตั้งในรูปบริษัท มีโรงงานแปรรูปโลหะที่ได้มาตรฐานตามกฎของกระทรวงอุตสาหกรรม พนักงานมีประสบการณ์และความเป็นมืออาชีพ ความสามารถในการผลิตชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบต่อครั้งในปริมาณมากได้ สำหรับโรงงานที่ไม่ได้มาตรฐานมีคุณลักษณะ เช่น เช่าตึกแถวหรืออาคารพาณิชย์ในการแปรรูปโลหะ พนักงงานขาดประสบการณ์และไม่เป็นมืออาชีพ รวมถึงมีข้อจำกัดในการผลิตชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบในปริมาณมาก

            การเลือกโรงงานหรือผู้ที่สามารถผลิตชิ้นส่วน/ส่วนประกอบจากโลหะชนิดต่าง ๆ ให้ได้รูปทรงและปริมาณตามที่ต้องการ ต้องอาศัยปัจจัยดังต่อไปนี้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาเลือก โดยมีรายละเอียด ดังนี้

7 ปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาเลือกโรงงานที่ผลิตชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบจากโลหะ.

  1. ปัจจัยด้านศักยภาพและความเชี่ยวชาญ: โรงงานแปรรูปหรือผลิตชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบจากโลหะส่วนใหญ่จะมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านใดด้านหนึ่งในการผลิตหรือแปรรูปโลหะ เช่น บางโรงงานเชี่ยวชาญการผลิตประตูจากเหล็กกล้า (Steel) หรือบางโรงงานมุ่งผลิตเฉพาะชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบของรถยนต์เพียงอย่างเดียวเท่านั้น โรงงานแปรรูปโลหะแต่ละโรงงานมีศักยภาพและความเชี่ยวชาญในการผลิตหรือแปรรูปชิ้นส่วนแตกต่างกัน ดังนั้นปัจจัยด้านศักยภาพและความเชี่ยวชาญจึงเป็นปัจจัยที่ควรให้ความสำคัญมากที่สุดเป็นอันดับแรกเมื่อต้องเลือกคู่ค้าหรือโรงงานในการผลิตหรือแปรรูปชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบที่ต้องการ เพราะการแปรรูปโลหะต้องมีการกำหนดความต้องการ (Requirements) ในการแปรรูป เช่น ประเภทของโลหะที่ต้องใช้ในการผลิตหรือแปรรูป ระดับคุณภาพของโลหะ (Grade) หรือเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจความหนาของโลหะ (Metal Gauge) เป็นต้น
  2. ปัจจัยด้านประสบการณ์: ควรเลือกโรงงานแปรรูปโลหะที่ดำเนินธุรกิจมาเป็นเวลานาน และต้องตรวจสอบว่างานแปรรูปหรือผลิตชิ้นส่วน/ส่วนประกอบประเภทใดที่เคยทำ ข้อมูลในส่วนนี้สามารถดูได้จากเว็บไซต์ หรือการรับรองคุณภาพ (Testimonials) ของโรงงาน สำหรับปัจจัยด้านประสบการณ์ ควรพิจารณาเลือกโรงงานแปรรูปที่เคยแปรรูปหรือผลิตชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบที่ใกล้เคียงกับชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบที่ต้องการให้ผลิต  
  1. ปัจจัยด้านคุณภาพของงาน: ในการเลือกโรงงานแปรรูปโลหะ ควรให้น้ำหนักกับคุณภาพของงานเป็นอย่างมาก ไม่ควรเลือกคู่ค้าหรือโรงงานที่เสนอราคาต่ำกว่าท้องตลาด เพราะมาตรฐานของผลงานในการแปรรูปชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบอาจไม่ได้คุณภาพเช่นกัน ควรเลือกโรงงานที่มีประกาศนียบัตรด้านการแปรรูปโลหะเพื่อสร้างความมั่นใจเรื่องคุณภาพของงาน นอกจากนี้ ควรสอบถามโรงงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ (Quality Assurance or QA) และวิธีที่โรงงานใช้ในการรักษาคุณภาพของกระบวนการแปรรูปโลหะ
  2. ปัจจัยด้านราคา: ปัจจัยด้านนี้ถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งยวดเพราะสามารถส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกโรงงานแปรรูปโลหะสักแห่ง อย่างไรก็ดี ควรตั้งคำถามหรือมีข้อสงสัยในโรงงานแปรรูปโลหะที่เสนอราคาแปรรูปหรือผลิตชิ้นส่วน/ส่วนประกอบตามที่ต้องการในราคาที่ต่ำหรือสูงกว่าราคาตลาดมากเกินไป ทางที่ดีควรใช้ราคาตลาดปัจจุบันเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา รวมถึงความสมเหตุสมผลของราคาที่ต้องสอดคล้องกับคุณภาพที่โรงงานสามารถทำได้
  3. ปัจจัยด้านแรงงาน: เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ควรนำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกคู่ค้าหรือโรงงานแปรรูปโลหะ ความสำคัญของปัจจัยนี้ คือ สมรรถนะด้านจำนวนและคุณภาพของแรงงานที่สามารถผลิตหรือแปรรูปชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบที่มีคุณภาพและสามารถส่งมอบงานได้ตรงตามเวลานัดหมาย หากโรงงานแปรรูปโลหะมีจำนวนแรงงานน้อยและแรงงานเหล่านั้นมีประสบการณ์ไม่เพียงพอสำหรับใช้ในการแปรรูปชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบ ควรมองหาโรงงานแปรรูปโลหะเจ้าใหม่ที่มีสมรรถนะด้านแรงงานเพียงพอต่อปริมาณชิ้นงานที่มาพร้อมกับคุณภาพของชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบ
  1. ปัจจัยด้านวิธีและเครื่องมือที่ใช้ในการผลิตหรือแปรรูปโลหะ: ควรสอบถามโรงงานแปรรูปโลหะถึงวิธีที่โรงงานสามารถนำมาใช้ในการแปรรูปโลหะ เครื่องไม้เครื่องมือหรือเครื่องจักรที่สามารถแปรรูปชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบตามที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ ปัจจัยด้านนี้มีความสำคัญมาก เพราะชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบบางชนิดต้องใช้วิธีและเครื่องมือในการแปรรูปโลหะหลายวิธี ดังนั้น ควรสอบถามโรงงานแปรรูปโลหะให้ชัดเจน หากว่าจ้างโรงงานแปรรูปโลหะที่มีศักยภาพในการแปรรูปโลหะจำกัด จะส่งผลเสียต่อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปอย่างแน่นอน
  2. ปัจจัยด้านสถานที่ตั้ง: ไม่ควรใช้ปัจจัยด้านสถานที่ตั้งเป็นเกณฑ์ในการเลือกโรงงานแปรรูปโลหะ ด้วยการเลือกโรงงานที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับบริษัทหรืออยู่ไม่ห่างไกลมากนัก ถึงแม้ว่าโรงงานที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงอาจสะดวกในเรื่องการขนส่งชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบ แต่โรงงานเหล่านั้นอาจไม่ได้มีความเชี่ยวชาญหรือเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่พร้อมกว่าในการผลิตชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบ หากเป็นโรงงานผลิตโลหะที่อยู่ไกลหรืออยู่คนละพื้นที่ เช่น คนละจังหวัด แต่โรงงานได้มาตรฐาน มีความพร้อมในด้านเครื่องจักร แรงงานในการผลิต และความเชี่ยวชาญในการแปรรูป ควรจะพิจารณาเลือกโรงงานในลักษณะนี้มากกว่า ปัจจุบันการขนส่งสินค้าไม่ใช่เรื่องใหญ่หรือยุ่งยากอีกต่อไป เพราะผู้บริโภคสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์เยอะขึ้น ส่งผลให้มีบริษัทขนส่งสินค้าและพัสดุหลายเจ้า บางรายมีบริการขนส่งสินค้าเฉพาะ อย่างไรก็ดี ควรสอบถามก่อนว่าสามารถให้บริการในพื้นที่ต่างจังหวัดหรือพื้นที่ที่อยู่ไกลกันได้หรือไม่
ประโยชน์ของการว่าจ้างโรงงานแปรรูปโลหะชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบ
(Advantages of Outsourcing Metal Fabricators)

ประโยชน์ของการว่าจ้างโรงงานแปรรูปโลหะชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบ

            ความเชี่ยวชาญ (Expertise): โรงงานแปรรูปหรือผลิตชิ้นส่วน/ส่วนประกอบจากโลหะจะฝึกฝนฝีมือในการแปรรูปโลหะด้วยวิธีต่าง ๆ และศึกษาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่นำมาใช้ในการผลิตหรือแปรรูปโลหะอยู่เสมอ โรงงานที่ได้มาตรฐานและสามารถผลิตชิ้นงานคุณภาพดีมักว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านการแปรรูปโลหะที่มีประสบการณ์สูงในการดำเนินการผลิตชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบที่ลูกค้าต้องการ

            การให้คำปรึกษา (Consultation): นอกจากจะเป็นผู้ผลิตหรือแปรรูปโลหะให้เป็นชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบที่ต้องการ โรงงานเหล่านั้นยังทำหน้าที่เป็นหุ้นส่วนหรือพันธมิตรที่สามารถให้ความช่วยเหลือด้านการตรวจสอบการออกแบบชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบเฉพาะเพื่อการผลิต (Design for Manufacturability) การให้คำปรึกษาเช่นนี้ถือเป็นการช่วยระบุจุดที่ต้องมีการปรับแต่งการออกแบบชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบ ในส่วนนี้สามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตและวัสดุที่ใช้ในการผลิตได้มาก

            ทรัพยากร/วัตถุดิบ (Resources/Raw Materials): ประโยชน์ของการว่าจ้างโรงงานแปรรูปโลหะที่สำคัญอีกอย่าง คือ โรงงานเหล่านั้นจะมีความพร้อมในด้านเครื่องมือและเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตหรือแปรรูปชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบตามที่ต้องการ ทั้งนี้ โรงงานที่ได้มาตรฐานและคุณภาพมักลงทุนในเทคโนโลยีสมัยใหม่อยู่เสมอ เพราะเทคโนโลยีสมัยใหม่ช่วยเพิ่มคุณภาพของชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบ ลดความผิดพลาดที่เกิดจากกระบวนการแปรรูปโลหะ และสามารถผลิตชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบในปริมาณมากได้อย่างแม่นยำ (Mass Production)    

            คุณภาพของชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบ (Quality): โรงงานแปรรูปโลหะที่ได้มาตรฐานและคุณภาพมีความเชี่ยวชาญ สามารถให้คำปรึกษา และใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการแปรรูปหรือผลิตชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบ ข้อดีเหล่านี้สามารถสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าได้ว่าจะได้รับงานที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการ แถมยังช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

            ต้นทุน (Cost): ข้อดีของการว่าจ้างโรงงานแปรรูปโลหะให้ผลิตชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบที่ต้องการ คือ สามารถช่วยลดต้นทุนที่ใช้ในการแปรรูปหรือผลิตชิ้นส่วนที่ต้องการ กล่าวคือ บริษัทที่จำหน่ายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปไม่ต้องลงทุนในเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการแปรรูปหรือผลิตชิ้นส่วนจากโลหะเอง ซึ่งการลงทุนในเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับใช้ในการแปรรูปโละค่อนข้างสูง นอกจากนี้ ยังต้องเสียงบประมาณจำนวนมากในการดูแลและรักษาเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญการแปรรูปโลหะอีกด้วย

สรุป:

           ในการเลือกโรงงานแปรรูปโลหะให้ผลิตชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบที่ต้องการควรคำนึงถึงศักยภาพ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ คุณภาพของงาน ราคา สมรรถนะของแรงงาน วิธีและเครื่องมือที่ใช้ในการผลิตหรือแปรรูปโลหะ และสถานที่ตั้งเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา หากต้องการงานคุณภาพที่สะท้อนถึงภาพลักษณ์และชื่อเสียงที่ดีของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

_________________________________________

              บริษัท ศิรินครโลหะกิจ จำกัด เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วน และส่วนประกอบอะไหล่รถทุกประเภท รวมถึงการผลิตชิ้นส่วนและส่วนประกอบตามความต้องการ (Made-to-Order) มากกว่า 30 ปี เชี่ยวชาญการผลิตและออกแบบชิ้นส่วน และส่วนประกอบด้วยงานปั๊ม งานพับ งานตัด งานกลึง และงานเชื่อม พร้อมเข้ารูป ด้วยเทคโนโลยีหุ่นยนต์และเครื่องจักรสมัยใหม่ พร้อมช่างระดับมืออาชีพ

Facebook : ศิรินครโลหะกิจ

Line : @sirinakorn (พิมพ์@ด้วย)

ผลงาน
ผลงาน
ผลงาน
ผลงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *